Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’αρ. πρωτ: 3806/26-10-2018 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγήτριας κας Ελένης Λουρή-Δενδρινού για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για τριετή θητεία, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. 3395/11-10-2018 Προκήρυξη Εκλογών για την πλήρωση θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας:

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας:

κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου με αρ. πρωτ. αίτησης: 3763/24-10-2018

διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 4485/2017 άρ. 29 και

ανακηρύσσει

τον κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Nικολάου, Υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

*

 

ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

*

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

*

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

ID: 
1299

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2018