Ανακήρυξη Υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤH ΘΕΣH ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Σήμερα, Τρίτη 31-10-2017 και ώρα 13.00, η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 104/30-10-2017 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Τρύφωνα Κολλίντζα, για την εκλογή Κοσμήτορα, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2019, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. 5863/18-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΩΜ469Β4Μ-ΓΨΚ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής
κ. ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αναστασίου, αρ. πρωτ. αίτησης 6718/20-10-2017

 

Διαπιστώνει

 

ότι η αίτηση υποψηφιότητας της ανωτέρω υποψήφιας πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή της δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό της και
 
Ανακηρύσσει

την
κ. ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αναστασίου

Υποψήφια για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

              

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
*
 
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
*
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 Επίκουρος Καθηγητής
 
*
 
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Επίκουρος Καθηγητής
 
*
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Λέκτορας

              
 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
 

ID: 
479

Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2017