Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα μερικής φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα μερικής φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2017-18
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(Τμήμα μερικής φοίτησης)
 
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
 
Ανακοίνωση-Περίληψη προκήρυξης

 
Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυ­χι­α­κών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με­ρικής φοί­τησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις α­νά­γκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.
 

 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μη­χα­νι­κών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πο­λυτεχνικών Σχο­­λών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Α­στυ­νο­μι­κών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έ­χουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγ­­γρα­­φής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2017
   
 2. Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερο­μη­­νία υποβολής της αίτησής τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη δι­άρ­κεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών. 
   
 3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή ή/και την Επιτροπή του ΠΜΣ, οι ο­ποί­οι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πλη­­ρο­­φορικής τη σειρά προτεραιότητας των υ­­­ποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνά­φει­α και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών,  τυ­­χόν ε­­παγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υπο­ψη­φί­ων, κα­­θώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου (κίνητρα, οργα­νω­­τι­κό­­τητα, γνωστική εστίαση κλπ.) Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ε­νιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειό­με­νων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγούμενων σταδίων. 
   
 4. Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολο­κλή­ρω­­ση του προ­­γράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία κα­τα­νέμονται στις εξής γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις): 
 • Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων
 • Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 • Συστήματα Διαχείρισης  Γνώσης
 • Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 1. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της ε­­κ­­πόνησης της με­τα­πτυ­χι­ακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγ­ματοποιούνται κά­θε Δευτέρα και Τε­τάρ­τη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη ε­βδομάδα του Ο­κτώβρη.
   
 2. Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συν­ει­­σφο­ρά ανταποδοτι­κού χαρακτήρα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η συνολική συνεισφορά ανέρ­χε­­ται στο ποσό των 7.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά (ανά εξάμηνο). Υπάρχει δυνατότητα κά­­λυψης μέ­­­ρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμμα­τος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
   
 3. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
   
 4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 11 Σεπτέμβρη 2017, στη Γραμματεία Με­­ταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
  α.Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος).
  β.Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  γ.Aντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυ­νη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την ε­ξε­τα­στι­­κή περίοδο του Σεπτέμβρη 2017.
  δ.Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του ε­ξω­­τερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη ανα­γνώ­­ρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
  ε. Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
  στ. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσε­λί­δα του ΠΜΣ.
  ζ.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
  η.Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμ­βά­σεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.).
  θ.Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λό­γοι για τους ο­­ποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
  ι.Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η πολύ κα­λή γνώ­­­ση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Advanced” των University Cam­bridge ή Mic­hi­­­­­gan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκο­μί­σουν τέ­τοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας. 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτι­σθεί πί­­νακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία προ­κει­μέ­νου οι ε­πι­τυ­χόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προ­­­θεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλα­χόντων. Η ο­­ριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ θα γίνει στο τέλος Σε­πτέμβρη. Ε­πισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν ε­πι­στρέ­φε­ται σε κα­μία περίπτωση στον υποψήφιο. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αι­τή­σεις που τυ­χόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές - κατ’ εξαίρεση - και αι­τήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια εισαγωγής που ισχύουν για το Τμήμα αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμ­μα­τεί­α Με­ταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Ιωάννα Λέλλου. Η Γραμ­μα­­­τεία του ΠΜΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις μεταξύ 31 Ιουλίου-18 Αυγούστου 2017.
Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ­νο­νται, μεταξύ των άλλων, για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

                                                                                                                                    
   Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017
        
       Ο Διευθυντής του ΠΜΣ                                                                                            Ο Πρύτανης
                                                                                                                                                   
 Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης                                                        Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

       

ID: 
273

Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2017