Διακήρυξη Νο 164/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την "Αντικατάσταση ψευδοροφών με νέες μεταλλικές σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου"