Μαυρομαρά Ειρήνη

Marketing & Communication, Specialization in International Marketing
ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας / MSc in Marketing and Communication, ΠΜΣ σε Μάρκετνινγκ και Επικοινωνία - Ειδίκευση στο διεθνές Μάρκετινγκ / MSc in Marketing and Communication - Specialization in International Marketing
Τηλέφωνο: 210 - 8203 665

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.