Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει σε πινάκες διεθνούς κατάταξης Πανεπιστημίων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής και της αναγνώρισης του Ιδρύματος στα επιστημονικά πεδία τα οποία θεραπεύει. Τα τελευταία έτη, το Πανεπιστήμιο αλλά και τα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα αξιολογούνται τακτικά από διεθνείς φορείς αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα κατατάξεων του Ιδρύματος μπορείτε να τα αναζητήσετε πατώντας στον σύνδεσμο "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΠΑ".

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ συντάσσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες σχετικά με τους διεθνείς φορείς αξιολόγησης και τα αποτελέσματα κατατάξεων του Ιδρύματος.