Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας στα ΠΜΣ

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, η διαδικασία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στο σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ιδρύματος υλοποιείται βάσει εγκεκριμένου ερωτηματολογίου και οδηγού διαδικασίας αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ.

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.