Πληροφοριακό Σύστημα

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ αναπτύχθηκε στη βάση των κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ, αποτελεί τη βασική πληροφοριακή δομή υποστήριξης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και αποσκοπεί στην συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των Τμημάτων και του Ιδρύματος μέσα από την καταχώρηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
Τα  δεδομένα ποιότητας τα οποία διαχειρίζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ αντλούνται από τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα :
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΟ.ΔΙ.Π / ΟΠΑ   [Σύνδεση]
Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΔΙΠ   [Σύνδεση]
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΜΟ.ΔΙ.Π. / ΟΠΑ   [Σύνδεση]