Νομικό πλαίσιο

Οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι οποίες διέπουν: α) την διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, β) την δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γ) το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και εφαρμογής του, είναι οι ακόλουθες: 

 • Νόμος 4957/2022 (Α' 141): Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.
 • ΦΕΚ 4938/21-9-2022 τ. Β': Απόφαση 1: Σύσταση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • ΦΕΚ 78(22-1-2018 τ. Β΄) : Έγκριση δομής, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας  (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
 • Νόμος 4485 (2017) : Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4115 (2013) : Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 
 • Νόμος 4076 (2012) : Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4009 (2011) : Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Νόμος 3848 (2010) : Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
 • Νόμος 3794 (2009) : Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1466 (2007)   :  Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Νόμος 3577 (2007) : Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 3549 (2007) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Νόμος 3374 (2005) : Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος.
 • ΦΕΚ 1172 (2012) : Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.