Δεδομένα Ποιότητας ΠΠΣ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συλλέγει και παρακολουθεί  δεδομένα ποιότητας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ, στα πλαίσια του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Τα δεδομένα ποιότητας, τα οποία παρατίθενται στην συνέχεια, εστιάζουν κυρίως στους φοιτητές/τριες και στην παροχή υπηρεσιών προς τους/τις τελευταίους/ες και εντάσσονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

Α) Βασικοί δείκτες επιδόσεων →


B) Προφίλ  φοιτητικού πληθυσμού →


Γ) Πορεία φοίτησης και επιτυχίες σπουδών →


Δ) Διαθεσιμότητα μαθησιακών πόρων και φοιτητικής στήριξης →


Ε) Σταδιοδρομία των αποφοίτων →


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. αξιοποιεί τα δεδομένα, παράγει δείκτες ποιότητας, πραγματοποιεί στατιστικές αναλύσεις και δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες, με σκοπό την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης.