Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνητικού & Διδακτικού έργου

Τo πληροφοριακό σύστημα «Καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου» (https://modip-is.aueb.gr:8543/qualire/login.seam) αποτελεί μια δομημένη βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται συστηματικά σε εξαμηνιαία ή/και ετήσια βάση απογραφικά στοιχεία με απώτερο σκοπό την λεπτομερή και αναλυτική αποτύπωση του έργου κάθε ακαδημαϊκής μονάδας του ΟΠΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι προσφερόμενες βασικές λειτουργίες του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος είναι οι ακόλουθες:

  • Συλλογή, καταγραφή και τήρηση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την αποτίμηση της διδακτικής δραστηριότητας των μελών του Ιδρύματος καθώς και δυνατότητα παραγωγής τυποποιημένων απογραφικών δελτίων  διδακτικού έργου (πχ. περίγραμμα μαθήματος).
  • Συλλογή, καταγραφή και τήρηση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του Ιδρύματος (πχ. δημοσιεύσεις, ετεροαναφορές, ερευνητικά έργα, ερευνητικά ενδιαφέροντα, βραβεία, πατέντες, διδακτική εμπειρία) και δυνατότητα παραγωγής τυποποιημένου απογραφικού δελτίου ερευνητικού έργου.
  • Συλλογή, καταγραφή και τήρηση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την δομή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (π.χ. τίτλους μαθημάτων, ECTS, μαθησιακά αποτελέσματα, τρόπος αξιολόγησης, αναθέσεις διδασκόντων κλπ.) και δυνατότητα εξαγωγής συγκεντρωτικών πινάκων.
  • Ανάρτηση ανά μάθημα περιγραφικών στατιστικών αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές με δυνατότητα πρόσβασης και έλεγχου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.
  • Αποτύπωση του διδακτικού φόρτου, προγραμματιστικά στην αρχή και απολογιστικά στην λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, των μελών του διδακτικού προσωπικού του ΟΠΑ.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση στις λειτουργίες του ανάλογα με το προσδιορισμένο ρόλο του κάθε χρήστη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Αναλυτικότερα: 
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π./Κοσμήτορας Σχολής/Πρόεδρος Τμήματος: Πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος: απογραφικά δελτία διδακτικού και ερευνητικού έργου, διδακτικού φόρτου (προγραμματιστικά και απολογιστικά) και στα επισυναπτόμενα αρχεία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στο σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος, της Σχολής ή του Τμήματος αντίστοιχα.
ΜΟ.ΔΙ.Π.: Πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος: απογραφικά δελτία διδακτικού και ερευνητικού έργου, διδακτικού φόρτου (προγραμματιστικά και απολογιστικά) και στα επισυναπτόμενα αρχεία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στο σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και διαχείριση αυτών.
ΟΜΕΑ: Πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος: απογραφικά δελτία διδακτικού και ερευνητικού έργου, διδακτικού φόρου (προγραμματιστικά και απολογιστικά) και στα επισυναπτόμενα αρχεία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας και δυνατότητα υποβολής στοιχείων σχετικά με την δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
Διδακτικό Προσωπικό: Πρόσβαση στα ατομικά απογραφικά δελτία διδακτικού και ερευνητικού έργου, διδακτικού φόρτου (προγραμματιστικά και απολογιστικά) καθώς και στα προσωπικά περιγραφικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας. 

  • Η είσοδος και η ταυτοποίηση των χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα υλοποιείται με την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (ηλεκτρονική αλληλογραφία, VPN κτλ.).
  • Η σύνδεση επιτρέπεται μόνο από τερματικά που βρίσκονται στα γραφεία των μελών ΔΕΠ (σταθεροί υπολογιστές συνδεδεμένοι στο internet με καλώδιο Ethernet). Σε κάθε άλλη περίπτωση η είσοδος επιτυγχάνεται αποκλειστικά με τη χρήση του Virtual Private Network (VPN). Οδηγίες εγκατάστασης του VPN θα βρείτε εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η συστηματική συλλογή έγκυρων και επικαιροποιημένων δεδομένων μέσω του πληροφοριακού συστήματος  απαραίτητων για την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρέχει δυνατότητα αξιοποίησής τους στη διαδικασία λήψης  αποφάσεων για κάθε επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου έργου του.

 

Οδηγίες Πληροφοριακού Συστήματος

Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένες οι Οδηγίες για το Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου. Δείτε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Ερευνητή/Διδάσκοντα

Εδώ ο ερευνητής/διδάσκοντας θα βρει απαντήσεις σε συχνές απορίες που προκύπτουν κατά την πλοήγηση στο Πληροφοριακό Σύστημα.Δείτε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Γραμματειακής υποστήριξης

Εδώ η γραμματειακή υποστήριξη θα βρει απαντήσεις σε συχνές απορίες που προκύπτουν κατά την καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου.Δείτε περισσότερα