ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του, το ΟΠΑ, έχοντας εξειδικεύσει τους στρατηγικούς του στόχους και τους δείκτες επιδόσεων, θεσπίζει χρονικά προσδιορισμένους στόχους ποιότητας, καθορίζει ενέργειες και δράσεις για την επίτευξή τους, μετρά και παρακολουθεί την επίδοσή τους και τους αναθεωρεί μέσω της λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.