ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Η πολιτική ποιότητας θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΕΣΔΠ), υποστηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σύμφωνα με την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό του Ιδρύματος αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ποιότητα και συμμετέχουν στη διασφάλισής της. Η πολιτική ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναθεωρήθηκε με την απόφαση της 2ης/28-1-2020 συνεδρίασης της ΜΟΔΙΠ και την απόφαση της 6ης/20-2-2020 συνεδρίασης  της Συγκλήτου του Ιδρύματος και είναι δημοσιευμένη στην κεντρική σελίδα  στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas