Εξωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος

Η διαδικασία της «αξιολόγησης» ως είδος δράσης που εντάσσεται στη διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόστηκε από το 2008 έως το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3374/05 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την «πιστοποίηση».


Η εξωτερική αξιολόγηση Ιδρύματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3374/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος απαντά κυρίως στα τέσσερα βασικά ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πού στοχεύει το ίδρυμα; 
  2. Πώς μεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του;
  3. Πώς μεθοδεύει την αξιολόγηση των επιδόσεών του;
  4. Πώς προωθεί τις αναγκαίες για την βελτίωσή του αλλαγές;

Στο πλαίσιο της τακτικής εξωτερικής αξιολόγησης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 η αξιολόγηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ακολουθεί το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: