ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ 2020-23

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο: «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.», με κωδικό έργου ΟΠΣ (MIS) 5093119.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ, διακριτά πακέτα εργασίας:

ΠΕ.1: Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και στους τρόπους εφαρμογής της.

ΠΕ.2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας.

ΠΕ.3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου.

ΠΕ.4 Σχεδιασμός, παρακολούθηση και  αξιολόγηση έργου.

ΠΕ.5 Αυτοματοποιημένη συλλογή Δεδομένων.

Αναλυτικότερα:

ΠΕ.1: Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και στους τρόπους εφαρμογής της.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ εκπαιδεύει την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα ποιότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Αναβάθμιση Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ", διοργανώνεται ένα σύνολο διαδικτυακών μαθημάτων για την εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού (ηγεσία Πανεπιστημίου, διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, φοιτητές) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε γενικά και ειδικά θέματα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Οργανισμού.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (https://qa-training.aueb.gr/), όπου κάθε ομάδα συμμετεχόντων έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΕ.2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας.

Στο πλαίσιο του πακέτου αυτού υλοποιείται η αναδιοργάνωση των εσωτερικών παραδοσιακών λειτουργιών του Ιδρύματος μέσω της κατάργησης αναποτελεσματικών διαδικασιών και της καθιέρωσης νέων συμβατών με τις ανάγκες του σύγχρονου μοντέλου διοίκησης ποιότητας στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Επιπλέον πραγματοποιείται η διαφοροποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών καθώς και η δημιουργία νέων για την κάλυψη πρόσθετων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Η Yπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ ανέπτυξε και εφάρμοσε τη διαδικασία "Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού".

Στο διάστημα 23 - 30.06.2023 διεξήχθη σχετική έρευνα στο διοικητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_διοικητικού_προσωπικού_2023.pdf

Στο διάστημα 06 - 13.11.2023 διεξήχθη σχετική έρευνα στο διδακτικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_διδακτικού_προσωπικού_2023.pdf

ΠΕ.3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου.

Για την τεχνική υποστήριξη του έργου, αγοράστηκαν δύο φορητοί υπολογιστές, ένας σταθερός υπολογιστής, μία όθόνη υπολογιστή, ένας σαρωτής εγγράφων, ποντίκια, ηχεία και μία τσάντα μεταφοράς φορητού υπολογιστή.

Ως προς τη διοικητική υποστήριξη του έργου, απασχολήθηκε ένας εξωτερικός συνεργάτης με γνώσεις επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων.

ΠΕ.4 Σχεδιασμός, παρακολούθηση και  αξιολόγηση έργου.

New accordion content

ΠΕ.5 Αυτοματοποιημένη συλλογή Δεδομένων.

Η Αναφορά Ολοκλήρωσης του Έργου, όπως κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρία αναφέρει:

 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Υλοποιήσαμε τις αναγκαίες εργασίες για τη διασύνδεση του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου (ΟΠΣΦ) UniTron, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με το ΟΠΕΣΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με σκοπό την αυτοματοποιημένη αποστολή των απαραίτητων δεδομένων ποιότητας .

Τα δεδομένα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τα πληροφοριακά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στο έντυπο “Προδιαγραφές λειτουργίας HarvestAPI –  Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα ΑΕΙ - Έκδοση 2.0 “ της ΕΘΑΑΕ .

Για την αυτοματοποιημένη αποστολή των δεδομένων ποιότητας αναπτύχθηκε διαλειτουργικό συστήματα (API) επικοινωνίας ακολουθώντας  πρότυπα/ τεχνολογίες επικοινωνίας όπως JSON, XML κ.α..

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ακολουθούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο έντυπο “Προδιαγραφές λειτουργίας HarvestAPI - Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα ΑΕΙ - Έκδοση 2.0 “ της ΕΘΑΑΕ.

 Τα χαρακτηριστικά του Harvest Web API που δημιουργήσαμε συνοψίζονται στα εξής:

  • Το HarvestAPI ακολουθεί τα πρότυπα του REST. Για την χρήση των μεθόδων λειτουργιών, που παρέχονται από την υπηρεσία, απαιτείται η αποστολή κατάλληλων HTTP αιτημάτων.
  • Το format που υποστηρίζεται για την υποβολή των αιτημάτων προς το HarvestAPI και για την λήψη των αποτελεσμάτων στις HTTP απαντήσεις  είναι το JSON.
  • Το HarvestAPI παρέχεται και σε δοκιμαστικό περιβάλλον (SANDBOX)
  • Η ταυτοποίηση για την πρόσβαση στο HarvestAPI γίνεται με API KEY στο σύστημα της ΕΘΑΑΕ για ανταλλαγή δεδομένων.

Τα διαλειτουργικά συστήματα (APIs) επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν θα επιδέχονται τις απαραίτητες τροποποιήσεις, προκειμένου να είναι πάντοτε  σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτοματοποιημένης αποστολή δεδομένων ποιότητας, που καθορίζει η ΕΘΑΑΕ, σε επίπεδο πρωτοκόλλων επικοινωνίας αλλά και σε επίπεδο συλλεγόμενων δεδομένων ποιότητας.

 

Βήματα Υλοποίησης

Οι εφαρμογές του φοιτητολογίου (UniTron και παλαιά) και Διαχείρισης Προσωπικού,  θα λειτουργούν ως Providers δεδομένων και η ΕΘΑΑΕ ως Dispatcher (δηλαδή ως λήπτης δεδομένων).

Η ΙΛΥΔΑ έχει  αναπτύξει μια κατάλληλη εφαρμογή για το σκοπό αυτό, την UniStats, η οποία και  επεκτάθηκε  – παραμετροποιήθηκε κατάλληλα.

Μέρος 1 – Παραμετροποίηση του UniStats

Στο UniStats ορίζονται οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος και οι δείκτες αξιολόγησης που ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο να αποσταλούν προς την ΕΘΑΑΕ.

Κάθε δείκτης ορίζεται αν αφορά σε επίπεδο Ιδρύματος, Τμήματος, Σχολής και Προγράμματος Σπουδών (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό)

Οι δείκτες μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα με χρήση του API της ΕΘΑΑΕ.

Στο UniStats προβλέπεται η αντιπαραβολή των Ακαδημαϊκών Μονάδων που έχει η ΕΘΑΑΕ με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες που υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή UniStats, μέσω του API που προσφέρει η ΕΘΑΑΕ για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον με χρήση του API Της ΕΘΑΑΕ είναι δυνατή και η αυτόματη εισαγωγή των ακαδημαϊκών μονάδων όπως αυτές αποτυπώνονται στην ΕΘΑΑΕ.

Υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης των κωδικών των ακαδημαϊκών μονάδων που έχουν εισαχθεί στο UniStats με τους κωδικούς που έχουν οριστεί για τις ακαδημαϊκές μονάδες από τους Providers. Έτσι καθίσταται εύκολη η επικοινωνία των providers με τα UniStats χωρίς να είναι απαραίτητη η τροποποίηση των κωδικών των ακαδημαϊκών μονάδων σε κάθε σύστημα.

Μέρος 2 – Αποστολή δεδομένων από Provider προς UniStats

Ο Provider είναι υπεύθυνος να γνωστοποιήσει στο UniStats, μέσω του View που περιγράφεται παρακάτω, την τελική τιμή του δείκτη για κάθε επίπεδο της Ακαδημαϊκής Μονάδας ξεχωριστά.

Δηλαδή αν ο δείκτης Μ1.006 αφορά σε επίπεδο Τμήματος, ο Provider πρέπει να αποστείλει στο  UniStats για κάθε τμήμα την τιμή του δείκτη Μ1.006.

Μέρος 3 – Επεξεργασία και επιβεβαίωση δεδομένων από Διαχειριστές UniStats

Μετά την συλλογή των δεδομένων από τον Provider, οι διαχειριστές του UniStats (δηλαδή οι χρήστες του Πανεπιστημίου) έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας των τιμών των δεικτών, προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις αποτύπωσης μη-μηχανογραφημένης (ή λανθασμένης κατά την αντίληψη τους) πληροφορίας.

Μέρος 4 – Staging και αποστολή προς ΕΘΑΑΕ

Αφού ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση των τιμών των δεικτών από τους διαχειριστές του UniStats, τα δεδομένα περνάνε στο Staging περιβάλλον από το οποίο θα ξεκινήσει η αποστολή των δεδομένων προς την ΕΘΑΑΕ.

Για κάθε δείκτη ορίζεται το κατά πόσον η αποστολή γίνεται αυτόματα ή με χειροκίνητη διαδικασία.

Στο UniStats υποστηρίζεται η παρακολούθηση της εξέλιξης της κάθε αποστολής των στοιχείων, με δυνατότητες επαναποστολής των αποτυχημένων προσπαθειών (εάν και εφόσον επιτρέπεται από την ΕΘΑΑΕ).

Για την αποστολή δεδομένων χρησιμοποιείται το API της ΕΘΑΑΕ.