Πληροφοριακό Σύστημα Εσωτερικών Εκθέσεων (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εσωτερικών Εκθέσεων χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της «αξιολόγησης» ως είδος δράσης που εντάσσεται στη διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόστηκε από το 2008 έως το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3374/05 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την «πιστοποίηση».


Τo πληροφοριακό σύστημα «Εσωτερικών Εκθέσεων» αποτελεί μια δομημένη βάση δεδομένων στην οποία υποβάλλονται συστηματικά, με βάση το ακαδημαϊκό ή ημερολογιακό έτος, δεδομένα με σκοπό την συμπλήρωση τυποποιημένων πινάκων, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από την ΑΔΙΠ και καλύπτουν τις ανάγκες της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι προσφερόμενες βασικές λειτουργίες του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος είναι οι ακόλουθες:

  • Συλλογή, καταγραφή και τήρηση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με το προσωπικό Τμήματος/Ιδρύματος (διδακτικό και διοικητικό), προφίλ προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού φοιτητικού πληθυσμού (νεοεισερχόμενοι και ενεργοί), κατανομή βαθμολογίας φοιτητικού πληθυσμού, απόφοιτοι και διάρκεια σπουδών κλπ. καθώς και εξαγωγή δεικτών ποιότητας.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Η πρόσβαση και η ταυτοποίηση των χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα υλοποιείται με την εισαγωγή συγκεκριμένων κωδικών οι οποίοι εκδόθηκαν από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. Ο ρόλος ανά χρήστη είναι προσδιορισμένος ως ακολούθως:  
ΜΟ.ΔΙ.Π.: Πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος για το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και διαχείριση αυτών.
ΟΜΕΑ: Πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος και δυνατότητα υποβολής δεδομένων του Τμήματος.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες δεδομένων τις οποίες διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. επικαλύπτονται πλέον τόσο από τα δεδομένα φοιτητολογίου καθώς και του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΙΠ (ΟΠΕΣΠ).