Προσωπικό

Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) παρέχεται από το προσωπικό της υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ.

Η υπηρεσία της ΜΟΔΙΠ στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες. Τα στοχεία επικοινωνίας τους, παρατίθενται ως ακολούθως:

  • κα Παναγιώτα Ιωακείμ (MSc), ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλέφωνο: 210 8203 116  
  • κα Ιωάννα Μπλίντζιου (MSc), Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης, τηλέφωνο:  210 8203 117
  • κ. Δημοσθένης Καραβέλλας (MSc), Ειδικός Quality Management, τηλέφωνο: 210 8203 118
  • κ. Σπυρίδων Τσέπερης (ΒΑ), Στατιστικός, τηλέφωνο: 210 8203 587

Μπορείτε να επικοινωσήσετε με την υπηρεσία της ΜΟΔΙΠ στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο modip-opa@aueb.gr