Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Η Ηγεσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θέλοντας να δείξει τον στρατηγικό της προσανατολισμό στην Αριστεία, στην Καινοτομία και στην Επίδοση, πέρα από τη λειτουργία της διαδικασίας αξιολόγησης του Ιδρύματος, αποφασίζει να εφαρμόσει διάφορα εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να δημιουργηθεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστήμιου. Το Σύστημα αυτό αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πιθανούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και αποφοίτων, των εκπαιδευτών και ερευνητών του ΟΠΑ, του διοικητικού προσωπικού, των οργανισμών που αποτελούν υπάρχοντες ή δυνητικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας συνολικότερα.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  το οποίο:

• δείχνει την ικανότητα της ΜΟ.ΔΙ.Π.  να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση του Ιδρύματος, 

• διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Μονάδας με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου για καινοτομία και αριστεία,

• αποδεικνύει τη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου με συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας στο βαθμό που αυτές έχουν εφαρμογή στις δραστηριότητες και ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημίου,

• εξασφαλίζει την κάλυψη των προδιαγραφών που θέτει το Ίδρυμα αλλά και η ΑΔΙΠ μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος.

Το ΟΣΔΠ περιλαμβάνει διεργασίες που επιτρέπουν τη διαρκή βελτίωσή του, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η συμμόρφωση, αφενός με τις απαιτήσεις των συμμέτοχων του Πανεπιστημίου και, αφετέρου, με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.

Γενικοί στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος είναι:

• η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων, πόρων, διαδικασιών και μεθοδολογιών, ώστε να αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος,

• η διαρκής επένδυση στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των φοιτητών ,

• η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων της αξιολόγησης σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θέτει η ΑΔΙΠ.