Έκθεση προόδου στην πρωτοβουλία PRME

Η πρωτοβουλία «Αρχές Εκπαίδευσης για Υπεύθυνη Διοίκηση» (Principles for Responsible Management Education - PRME) απευθύνεται σε Πανεπιστήμια που θέλουν να προσαρμόσουν σταδιακά τα προγράμματα σπουδών τους, την έρευνα, τις μεθόδους διδασκαλίας και τη στρατηγική τους, έχοντας ως βάση την εταιρική ευθύνη και βιωσιμότητα (CSR).
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής του στην πρωτοβουλία «Αρχές Εκπαίδευσης για Υπεύθυνη Διοίκηση» (PRME) υπέβαλε την 2η κατά σειρά έκθεση προόδου. Στην Έκθεση καταγράφονται οι δραστηριότητες των τελευταίων  δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προωθούν την Εταιρική Ευθύνη εντός και εκτός του Ιδρύματος.
Η αδιάκοπη προσπάθεια της κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για εναρμόνιση των διαδικασιών και των προγραμμάτων του με τις «Αρχές Εκπαίδευσης για Υπεύθυνη Διοίκηση» (PRME), ενισχύει την ευαισθητοποίηση του Ιδρύματος γύρω από την Κοινωνική Υπευθυνότητα και διευρύνει τον ρόλο του στην κοινωνία.
Την έκθεση προόδου του Πανεπιστημίου μπορείτε να την αναζητήσετε στον σύνδεσμο του PRME (εδώ), αλλά και στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ (εδώ).