Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΣΔΠ ΟΠΑ

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την παροχή υψηλού επιπέδου έργου, όπως επιβάλλει η εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προχώρησε στη δημιουργία Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής από εξέχουσες προσωπικότητες και στελέχη της αγοράς. Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 10 Απόφαση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης στις 29.09.2023.

Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στη ΜΟΔΙΠ για το ΕΣΔΠ, για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Σκοπός, η ολιστική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες έχουν οι αρχές, οι κατευθύνσεις, τα πρότυπα ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η ελληνική νομοθεσία.

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση και πιστοποίηση του ΕΣΔΠ, να διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με την επίτευξη των ποιοτικών στόχων, και να βοηθά στην επικαιροποίησή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα και τάσεις. Η Επιτροπή αναμένεται να παρέχει στην ΜΟΔΙΠ εμπειρία, στρατηγική καθοδήγηση, και πληροφόρηση ως προς τα θέματα διασφάλισης ποιότητας, αλλά και γενικότερα σε ότι έχει άμεσή σχέση με τα προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα (με αλφαβητική σειρά):

  1. Γκόγκος Κώστας - Innovation Manager AIA
  2. Καρελλά Αγγελική (Τζελίνα) - Γενική Γραμματέας του EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK (EBEN GREEK CHAPTER WWW.EBEN.GR ) όπως και του ACE (AMBASSADORS CLUB OF EBEN)
  3. Μήλιας Παναγιώτης - Digital Acceleration Manager, Nestle Greece
  4. Παναγιωτοπούλου Λίτσα - Πρόεδρος Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου
  5. Πετραλιάς Θανάσης - Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική
  6. Τσουτσοπλίδης Κώστας - Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.