Επανάληψη διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας

Επανάληψη διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και στους τρόπους εφαρμογής της

(για όσους/ες  δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  “Αναβάθμιση Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ”, επαναλαμβάνεται ένα σύνολο διαδικτυακών μαθημάτων για την εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού (ηγεσία Πανεπιστημίου, διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, φοιτητές) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε γενικά και ειδικά θέματα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Οργανισμού.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπου κάθε ομάδα συμμετεχόντων/ουσών θα έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι για την έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα πρέπει ο/η εκπαιδευόμενος/η να ολοκληρώσει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες (π.χ. Διαφάνειες, Κουίζ) κάθε μαθήματος που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του/της και να ολοκληρώσει την διαδικασία πιέζοντας ‘Ολοκλήρωση’.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κάθε μέλος του διοικητικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) που συμμετείχε σε αυτήν αποστέλλει τις βεβαιώσεις παρακολούθησής του στο Τμήμα Προσωπικού, για να καταχωριστούν στον υπηρεσιακό του φάκελο.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://qa-training.aueb.gr

Οδηγίες προς ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό: Οι εκπαιδευόμενοι/ες που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες:

  • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΔΙΠ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΗΓΕΣΙΑ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

μπορούν αν εισέλθουν στην πλατφόρμα (https://qa-training.aueb.gr) με τους κωδικούς που τους έχουν αποσταλεί μέσω αυτοματοποιημένου email από την πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό τους.

Οδηγίες προς Φοιτητές: Οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα (https://qa-training.aueb.gr) και να συμμετάσχουν στα μαθήματα της κατηγορίας ‘Φοιτητής’.

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν και στο βίντεο: https://youtu.be/Urp6UlnL39c