Τράπεζα της Ελλάδος - Open data

Ονομασία: Τράπεζα της Ελλάδος - Open data
Περιγραφή:

To opendata.bankofgreece.gr αποτελεί την Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέσω της πύλης διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή. Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων για ανοικτά δεδομένα.

Θέματα: Νομισματική οικονομία, Αγορά ακινήτων, Δημόσια οικονομικά, Ισοζύγιο πληρωμών και εξωτερικό χρέος, Συναλλαγματικές ισοτιμίες, Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί, Τραπεζική δραστηριότητα, Στοιχεία μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
Τύπος ηλεκτρ. πηγής: Βάση δεδομένων ανοικτής πρόσβασης
Παραγωγός: Τράπεζα της Ελλάδος
Διαθέτης: Τράπεζα της Ελλάδος
Είδος πρόσβασης: Ανοικτή πρόσβαση
Πρόσβαση:

https://opendata.bankofgreece.gr/el/home