Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης του 21ου αιώνα, η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη έχει αποκτήσει πιο ενεργό χαρακτήρα σε σχέση με τον παραδοσιακό της ρόλο. Η αποστολή της δεν περιορίζεται στα στενά φυσικά και εικονικά της όρια, με τις κλασικές λειτουργίες διαχείρισης και πρόσβασης στην πληροφορία. Αποκτά εκπαιδευτικό προσανατολισμό καθώς η ραγδαία αύξηση των πληροφοριών δημιουργεί την ανάγκη επιλογής και αξιολόγησης αυτών και προϋποθέτει την αντίστοιχη εκπαίδευση του χρήστη της βιβλιοθήκης.

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφόρηση απαιτούν πληροφοριακή παιδεία. Ως πληροφοριακή παιδεία ορίζεται το σύνολο των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων ενός ατόμου που απαιτούνται για την αναγνώριση, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την οργάνωση και αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας με σκοπό να διεκπεραιωθεί ένα θέμα (UNESCO, 2003).

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ διοργανώνει παρουσιάσεις και ξεναγήσεις εντός μαθημάτων ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξοικείωση με τους χώρους, τον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας και του υλικού, τους κανόνες δανεισμού, κλπ. Επίσης οργανώνει ειδικά tutorials σε στενή συνεργασία με τους διδάσκοντες με στόχο οι φοιτητές να ενημερωθούν για εξειδικευμένες πηγές, να εκπαιδευτούν στη χρήση τους με παραδείγματα και ασκήσεις και να τις αξιοποιήσουν στις εργασίες του μαθήματος και όχι μόνο.

Παράλληλα η Βιβλιοθήκη υποδέχεται ομάδες επισκεπτών στους οποίους παρουσιάζει τις συλλογές και υπηρεσίες της, όπως μαθητές και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισκέπτες από το πρόγραμμα Erasmus, επισκέπτες από άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες.


Παρουσιάσεις - Σεμινάρια - Επισκέψεις