Πολιτική απορρήτου προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με το παρόν σας ενημερώνει για τους όρους που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία καταχωρείτε στις φόρμες του ιστοτόπου μας, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Νομική Βάση και Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί βάσει των αρμοδιοτήτων που της έχουν αποδοθεί με το Ν.3404/2005 και το Ν. 4009/2011, άρ. 48, όπως ισχύουν, καθώς και μέσω των διατάξεων του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΠΑ (ΦΕΚ160/Α/16.07.1996). Η συλλογή των δεδομένων σας, όπως και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία τους, στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων, καθιστά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα –ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και στο Ν. 4624/2019 όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία των δεδομένων σας εκτελείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για λόγους εκπλήρωσης καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και άσκησης δημόσιας εξουσίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και δεσμεύεται να διατηρεί ένα διαφανή και ασφαλή τρόπο επεξεργασίας τους, προβλέποντας κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Σκοποί Επεξεργασίας των δεδομένων σας

α) Η εξυπηρέτηση του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης, β) η ενημέρωση του χρήστη για τα νέα, τα προγράμματα, τις εκδηλώσεις, τις δράσεις της Βιβλιοθήκης, γ) η ενημέρωση των μελών της Βιβλιοθήκης για την κατάσταση δανεισμού τους, δ) η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στα ερωτήματα που δέχεται η Βιβλιοθήκη, ε) η παρουσίαση και ο απολογισμός του έργου της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της αποστολής της, στ) η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ για την εκπλήρωση της αποστολής της, ήτοι την ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, τη συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και την ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Επίσης, από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε ιστοτόπους τρίτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και υπηρεσίες που σας παρέχει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) ή το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) των οποίων  μέλος είναι και η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ.

Τα δεδομένα που θα σας ζητηθεί να παρέχετε στις ηλεκτρονικές αιτήσεις του ιστοτόπου μας, αφορούν σε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποίησή σας ως δικαιούχου των υπηρεσιών, καθώς και για την επικοινωνία μας μαζί σας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων έχουν υποστεί διαδικασίες ανωνυμοποίησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελούν πια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Διάρκεια επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο διάστημα σας παρέχονται οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών αρχειοθέτησης λαμβάνοντας πάντα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν φορές που πρέπει να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους λόγω νομικής υποχρέωσης, βάσει της οποίας ο φορέας καλείται να συμμορφωθεί.

Η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περισσότερο από όσο είναι πραγματικά απαραίτητο, αντιβαίνει στην αρχή της ελαχιστοποίησης και της αναγκαιότητας και ως εκ τούτου, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία ή περατωθεί η εκ του νόμου οριζόμενη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.

Διαβίβαση Δεδομένων και Αποδέκτες

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο αυτό, δεν κοινοποιούνται και δε διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός και αν μία τέτοια διαβίβαση επιβάλλεται ρητά από τον νόμο.

Αποδέκτες στατιστικών (ανωνυμοποιημένων) δεδομένων μπορεί να είναι οι εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Στατιστική Αρχή, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κ.ά., για τις οποίες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να εκδίδει και να αποστέλλει στατιστικά στοιχεία.

Οι Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας δε θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 2016/679.

Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών που οι ιστοσελίδες τους εμπεριέχονται σε κάποιον σύνδεσμο του ιστοτόπου της. Θα πρέπει να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου της εκάστοτε ιστοσελίδας πριν δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Επισημαίνεται ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή αναληθών στοιχείων που σας αφορούν.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορείτε να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στη λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσετε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές.

Επικαιροποίηση

Η πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς, προκειμένου να συμβαδίζει με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ σας παροτρύνει να ελέγχετε την ιστοσελίδα της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.

Εποπτική Αρχή

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

 

Αρμόδια Διεύθυνση:

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Ο.Π.Α.

Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα,

Τηλ.: 210 8203532, 210 8203259

Email: library@aueb.gr    

 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:

Μαρία Αντωνοπούλου

Τηλ. : 210 8203135

Email: dpo@aueb.gr