Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)

H Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ συμμετέχει στην οριζόντια δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ "Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (Integrated Library System as Service, ILSaS)".

Κύριος σκοπός αυτής της δράσης είναι η εξοικονόμηση πόρων και η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των 26 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας που συμμετέχουν.

Από την υλοποίηση της δράσης απορρέουν σημαντικά οφέλη με πολλαπλασιαστική προστιθέμενη αξία :

  • Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθηκών
  • Συνεργατικός κατάλογος
  • Κοινές πολιτικές για τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης, όπως πρόσκτηση, καταλογογράφηση, θεματική ευρετηρίαση, δανεισμός, χρήση πηγών και εργαλείων
  • Δημιουργία κοινών αρχείων καθιερωμένων ονομάτων
  • Αξιόπιστη, γρήγορη, ευκολότερη και ακριβέστερη ανάκτηση της πληροφορίας.