«Ερευνώ, Γράφω και Παρουσιάζω μία ακαδημαϊκή εργασία»

«Ερευνώ, Γράφω και Παρουσιάζω μία ακαδημαϊκή εργασία»

Β΄ Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες

Τρίτη, 28.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο