Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος είναι οι χρήστες – αναγνώστες και οι ανάγκες τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) και αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στην Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών κατά το χρονικό διάστημα 20/01/2014 – 28/03/2014.

Παρακαλούμε συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mopab.gr/limesurvey/index.php?sid=44977&lang=el και συμπληρώστε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τις προσωπικές σας εκτιμήσεις.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.