Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ THE RECTOR

ANAΡΤΗΤΕΟ

 

Πληροφορίες : ΦΛΩΡΑ ΣΙΓΟΥΡΟΥ

Τηλέφωνο 210 8203303

email: fsigourou@aueb.gr

Αθήνα : 07-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 7093

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011 (Α’195) και την παρ. 2 του αρ. 466 του Ν.4957/2022 (Α’141)

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 30.09.2022 απόφαση της 3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του αρ. 29 του Ν.4009/2011 (Α’195) και της παρ. 2 του αρ. 466 του Ν.4957/2022 (Α’141), για την αυτοδύναμη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μάθημα Κατεύθυνσης, 5ου Εξαμήνου του Π.Π.Σ. του Τμήματος
  2. BUSINESS ECONOMICS, μάθημα Προγράμματος Εrasmus +, 5ου Εξαμήνου (διδασκαλία στην αγγλική).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών Επιστημών. Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, για την οποία θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου. Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου θα καλυφθεί από πόρους του οικείου Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (econ@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  2. Αντίγραφο Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,
  3. Βιογραφικό σημείωμα,
  4. Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρύτανης

*

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στην Υπηρεσία

 

ID: 
3624
Attached files:: 

Last updated: 7 October 2022