Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΑΔΑ: Ω5ΥΥ469Β4Μ-ΑΗΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ / THE RECTOR

 

Αθήνα : 30-09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6383

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

για τρεις (3) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4452/2017 και σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 30.09.2022 απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την αυτοδύναμη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

  1. Μικροοικονομική ΙΙ, Υποχρεωτικό μάθημα, 3ου εξαμήνου
  2. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών , Υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου

  3. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης, 3ου εξαμήνου και Legal Aspects of European Integration, μάθημα προγράμματος Έρασμος+

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας deossecr@aueb.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. πλήρες βιογραφικό σημείωμα,

  3. συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  4. αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,

  5. βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η/Ο υποψήφια/ος, που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 8203107.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται

στο αρχείο του φορέα

ID: 
3608
Attached files:: 

Last updated: 30 September 2022