Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες        : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τηλέφωνο             : 210 8203111

email: xkiki@aueb.gr

Αθήνα : 02-02-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 483

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

                                                                 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3, του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο 84, παρ. 16α, του ν.4485/2017 (Α΄ 114), για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου (διεξαγωγή φροντιστηρίων/εργαστηρίων), στο πλαίσιο των κάτωθι μαθημάτων, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

  • «Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ»
  • «Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R»
  • «Δειγματοληψία» και «Μαθηματικές Μέθοδοι»
  • «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα», Τμήμα Α-Λ
  • «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα», Τμήμα Μ-Ω

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr, μέχρι τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (για συγκεκριμένο μάθημα/μαθήματα)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής (τηλ.: 210-8203111, 112, 113, e-mail: stat@aueb.gr).

Οι υποψήφιοι που τελικά επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του Π.Δ. 407/80, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του ΟΠΑ, του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του φορέα

ID: 
3323

Last updated: 2 February 2022