Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Πληροφορικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2848

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Σύμφωνα με την  παρ. 7, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Χειμερινού Εξαμήνου, του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022:

 

  • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (2 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 21 Ιουλίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση με αναφορά στο ανωτέρω μάθημα το οποίο ενδιαφέρονται να διδάξουν,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, και αντίγραφα των εργασιών τους
δ) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει) και

ε) επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210.8203426 και 210.8230940.

 

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.
 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
3075

Last updated: 2 July 2021