Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            

Αρ. Πρωτ.: 385

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα

σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-2016) και το άρθρο 84, παρ.16α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ (αυτόνομη διδασκαλία)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)

δ) Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

ε) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203101-2.

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

 

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
2759
Attached files:: 

Last updated: 29 January 2021