Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30/09/2020

Αρ. πρωτ. 1807/33322-20

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ­ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 18/09/2020 α­πόφαση της 58ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με (ΑΔΑ: ΩΙΓ7469Β4Μ-ΣΡ4), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κειας ­έως δώδεκα (12) μηνών, έναν (1) συνεργάτη, με το κάτωθι φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών:

 

«Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

Συγκεκριμένα:

 • Αναγνώριση και καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών του πλαισίου της ομάδας συμμετεχόντων φοιτητών.
 • Σχεδιασμός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ξενόγλωσσων σπουδαστών.
 • Εισαγωγή των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ σε βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και ομιλίας της Νεοελληνικής Γλώσσαςεφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της γλώσσας.
 • Εισαγωγή στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και παροχή πληροφοριών  για τη σύγχρονη Ελλάδα.
 • Επιμερισμός εργασιών και επίβλεψη φοιτητών ως προς την πραγματοποίησή τους.
 • Διενέργεια εξετάσεων, αξιολόγηση απόδοσης συμμετεχόντων και παροχή ανατροφοδότησης σε αυτούς.
 • Αξιολόγηση του μαθήματος και του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών από την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας και παροχή προτεινόμενων βελτιωτικών ενεργειών για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης  του προγράμματος Erasmus+ στο ΟΠΑ.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών με επίσημες  ξεναγήσεις  των φοιτητών καθώς και μελών προσωπικού που επισκέπτονται το ΟΠΑ στο πλαίσιο του Erasmus+ σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

 

Εκτιμώμενη διάρκεια:  έως δώδεκα (12) μήνες (το αργότερο μέχρι τις 30/10/2021).

 

Προϋπολογισμός: έως πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κρα­­τήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ή/και Παιδαγωγικής ή/και Ιστορίας & Αρχαιολογίας, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ή/και Παιδαγωγικής ή/και Ιστορίας & Αρχαιολογίας.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών  στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους (φοιτητές ή/και σπουδαστές Ελληνικών ή/και ξένων Δημόσιων ή/και Ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνή/και οργανισμών).
 • Πολύ καλή  γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδίκευση στη Διδακτική/Διδασκαλία ή/και Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Καλή γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής ή της Ισπανικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους (φοιτητές ή/και σπουδαστές Ελληνικών ή/και ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
 • Επιμόρφωση ή πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1.

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10])

2.0 x βαθμός πτυχίου

 

20

20%

2.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδίκευση στη Διδακτική/Διδασκαλία ή/και στην  Εκπαίδευση Ενηλίκων

 

20

20%

3.

Καλή γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής ή της Ισπανικής γλώσσας

 

10

10%

4.

Εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους (φοιτητές ή/και σπουδαστές Ελληνικών ή/και ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Έξι (6) βαθμοί για κάθε έτος εμπειρίας.

 

Μέγιστος βαθμός βαθμολόγησης: πέντε (5) έτη

30

30%

5.

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της κατάρτισης του. Ενδεικτικά αναφέρονται τυχόν εμπειρία σε μεταφράσεις αλλά και ο βαθμός κατάρτισης του υποψηφίου στις βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε στιλ μάθησης, σε μοντέλα αξιολόγησης, σε βασικές αρχές στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και ειδικά της ελληνικής. Επιπλέον αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες όπως χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία, στη δημιουργία διδακτικού υλικού και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων (θα συνεκτιμηθεί η υποβολή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή)

Προσωπική συνέντευξη

 

(είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

20

20%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αλλά δεν προκύπτουν από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
 2. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος, ενώ κληθεί σε αυτή, δεν προσέλθει, τότε αυτός απορρίπτεται από την περαιτέρωδιαδικασία αξιολόγησης. Σε συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ Α’ 39/05.03.2001, ΦΕΚ Α’ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α’ 63/09.03.2005).
 6. Ως , νοείται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση,
 7. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) πιστοποιώντας το ανωτέρω (βλ. Παράρτημα Β).
 8. Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέλου.
 9. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 10. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενουμε την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό-μενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω σύμβασης.
 13. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό.
 14. Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
 15. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

      

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το πρότυπο Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4)   Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας από εργοδότη, όπου ευκρινώς θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

       Επισημαίνεται ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσαφηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.  

5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 15/10/2020, και ώρα 16:00.

Στον φά­­κελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της…………………………………………………

«Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος, για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601»

 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητάς τους στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Δύνανται να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικώς, αποκλειστικά με συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ώστε να βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής του, με βάση την ανωτέρω αυστηρώς δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου έως και την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας παράδοσής της στην αρμόδια ταχυδρομική υπηρεσία (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι η ημερομηνία σφραγίδας παράδοσης είναι ευκρινής προς ανάγνωση).

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια, κα Βασιλική Παπαβασιλείου, τηλέφωνο: 210-8203270 (ώρες 11:00 – 13:00), email: vikipap@aueb.gr.

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΠΑ www.aueb.gr και του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

ID: 
2517
Attached files:: 

Last updated: 1 October 2020