Δωρεές


Βιβλία

Παρακαλούμε αποστείλετε σε ξεχωριστό αρχείο (επιτρεπτές επεκτάσεις doc, docx, xls, xlsx) κατάλογο των βιβλίων που επιθυμείτε να διαθέσετε στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ (Τίτλος, Συγγραφέας/φείς, Χρονολογία Έκδοσης) *

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: doc docx xls xlsx.

Last updated: 9 September 2020