Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3681

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την  παρ. 6, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος  2020-2021:

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων

(2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Γενική και εξελικτική Ψυχολογία (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  2. Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 21 Ιουλίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση με αναφορά στα μαθήματα, τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, και αντίγραφα των εργασιών τους και
δ) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει) και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται.

Αθήνα, 1η Ιουλίου 2020

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

 

ID: 
2393

Last updated: 1 July 2020