Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Αρ. πρωτ.: 1807/10617-20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β' Κύκλος Υλοποίησης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, σύμφωνα με την από 18/03/2020 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΒΧ469Β4Μ-Χ5Κ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα τους α­­να­τε­θεί εί­ναι το ε­ξής:

 

«Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ»

 

Οι βασικές δραστηριότητες του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις εξής:

 • Πρόληψη: Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποστιγματισμός για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και Εκπαίδευση πανεπιστημιακής κοινότητας στην ανίχνευση ψυχικών δυσκολιών των φοιτητών (ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός).
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση σύμφωνα με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που ενδείκνυνται ιατρικώς στην κάθε περίπτωση (ψυχίατρος και ψυχολόγος).
 • Υποστήριξη: Υποβοήθηση φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος (κοινωνικός λειτουργός).

Ο τόπος απασχόλησης για όλους τους ειδικούς επιστήμονες θα είναι το ΟΠΑ, είτε στην έδρα του (Πατησίων 76, Αθήνα 10434), είτε σε ένα από τα περιφερειακά κτίρια. Όλοι οι ειδικοί επιστήμονες θα υπάγονται στην υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

 

Κωδικός θέσης Α1: Ψυχίατρος

Αντικείμενο: Διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα με έμφαση στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο πανεπιστημιακό πλαίσιο και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 37.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξά­μηνη δοκιμαστική περίοδο.

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α1 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Ιατρική ειδικότητα στην Ψυχιατρική ή στην Ψυχιατρική παιδιών και εφήβων.
 • Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας μετά την απόκτηση ειδικότητας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Α1:

 • Εμπειρία σε δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας πέραν των προαπαιτούμενων 8 ετών μετά την απόκτηση ειδικότητας.
 • Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
 • Άλλα επιθυμητά προσόντα
 1. Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση είτε στην γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, είτε στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, είτε στη συστεμική-οικογενειακή θεραπεία από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.
 2. Εμπειρία σε ομάδες.
 3. Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 4. Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Α1:

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Α1 θα γίνει ως εξής:

 

ΑΑ

Κριτήριο

Αξιολόγησης

Μονάδες

Βαθμολόγησης

Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Εμπειρία σε δομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας πέραν των προαπαιτούμενων 8 ετών.

1 βαθμός για κάθε έναν (1) πλήρη μήνα επαγγελματικής εμπειρίας.

Μέγιστη βαθμολόγηση έως 40 μήνες.

40

40%

2

Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

1 βαθμός για κάθε έναν (1) πλήρη μήνα ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας.

Μέγιστη βαθμολόγηση έως 20 μήνες.

20

20%

3

Άλλα επιθυμητά προσόντα

5 βαθμοί για κάθε άλλο επιθυμητό προσόν (1, 2, 3, 4).

20

20%

4

Δομημένη συνέντευξη            

5 βαθμοί για κάθε ένα από τα 4 κριτήρια.

20

20%

 

 

Κωδικός θέσης Α2: Ψυχολόγος

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω εργαλείων (τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικών, κ.λπ.) για τη διάγνωση ψυχικών και μαθησιακών δυσκολιών, και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 32.458,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξά­μηνη δοκιμαστική περίοδο.

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α2 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένες δομές σε θέση που προϋποθέτει κλινική παρέμβαση μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Α2:

 • Εμπειρία σε οργανωμένες δομές σε θέση που προϋποθέτει κλινική παρέμβαση πέραν των προαπαιτούμενων 5 ετών μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Πιστοποιημένη γνώση διαγνωστικών εργαλείων ψυχολογικής αξιολόγησης [τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικά (προβολικών & γνωστικών), ερωτηματολόγια].
 • Άλλα επιθυμητά προσόντα

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλινική ψυχολογία, ή στη σχολική ψυχολογία, ή στον επαγγελματικό προσανατολισμό ή στην συμβουλευτική.
  2. Εμπειρία σε ομάδες   -  ομαδική συμβουλευτική.
  3. Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
  4. Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Α2:

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Α2 θα γίνει ως εξής:

 

 

ΑΑ

Κριτήριο

Αξιολόγησης

Μονάδες

Βαθμολόγησης

Μέγιστος βαθμός Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Εμπειρία σε οργανωμένες δομές σε θέση που προϋποθέτει κλινική παρέμβαση πέραν των προαπαιτούμενων 5 ετών.

1 βαθμός για κάθε έναν (1) πλήρη μήνα εμπειρίας.

Μέγιστη βαθμολόγηση έως 40 μήνες.

40

40%

2

Πιστοποιημένη γνώση διαγνωστικών εργαλείων ψυχολογικής αξιολόγησης [τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικά (προβολικών & γνωστικών), ερωτηματολόγια].

20 βαθμοί.

20

20%

3

Άλλα επιθυμητά προσόντα

5 βαθμοί για κάθε άλλο επιθυμητό προσόν (1, 2, 3, 4).

20

20%

4

Δομημένη συνέντευξη            

5 βαθμοί για κάθε ένα από τα 4 κριτήρια.

20

20%

 

 

Κωδικός θέσης Α3: Κοινωνικός Λειτουργός

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω υποβοήθησης φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος, υποστήριξη του ψυχίατρου και του ψυχολόγου στο έργο τους και στην υλοποίηση στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Προϋπολογισμός: έως 28.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες και μέχρι την 31η/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με εξά­μηνη δοκιμαστική περίοδο.

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α3 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία ως επαγγελματίας κοινωνικός λειτουργός σε οργανωμένες δομές. 
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης, στα αντικείμενα:  α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Α3:

 • Εμπειρία ως κοινωνικός επαγγελματίας λειτουργός σε οργανωμένες δομές πέραν των προαπαιτούμενων 2 ετών.
 • Άλλα επιθυμητά προσόντα

  1. Εμπειρία στη διασύνδεση με κρατικές, δημοτικές, ΑΜΚΕ και κοινωνικές υπηρεσίες.
  2. Εμπειρία σε ομάδες.
  3. Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
  4. Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Α3:

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Α3 θα γίνει ως εξής:

 

ΑΑ

Κριτήριο

Αξιολόγησης

Μονάδες

Βαθμολόγησης

Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Εμπειρία ως κοινωνικός λειτουργός σε οργανωμένες δομές πέραν των προαπαιτούμενων 2 ετών.

1 βαθμός για κάθε έναν (1) πλήρη μήνα εμπειρίας.

Μέγιστη βαθμολόγηση έως 60 μήνες.

60

60%

2

Επιθυμητά προσόντα

5 βαθμοί για κάθε άλλο επιθυμητό προσόν (1, 2, 3, 4).

20

20%

3

Δομημένη συνέντευξη            

5 βαθμοί για κάθε ένα από τα 4 κριτήρια.

20

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σ­μά­­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­­­δέ­­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­­λο­­νται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Α­θή­να. Το δι­­­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που α­φο­­ρούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­­­­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υ­πό τον ό­ρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ­κει­μέ­νου να α­σκή­σει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αί­­τηση, τεκ­μη­ρί­­­ω­ση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ­πο­­­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύνα­ψης της σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­­­­­­­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν ε­πι­­­λο­­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κα­τά­τα­ξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­­­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επι­θυ­μη­­­τά) προσόντα.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/­ους εν­­δια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης εν­δι­α­­­φέ­ρο­ντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λο­μέ­­­νου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη της σύμ­βα­σ­ης, α­­πο­­κλειό­με­νης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 11. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως.  
 12.  Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), έγκυρες πιστοποιήσεις (όπου ζητούνται), αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις για την τεκμηρίωση εμπειρίας.

4)    Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος-πρωτόκολλο), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 15/04/2020 (μέχρι τις 15:00).

 

Στον σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της …………………..

 

 «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302»

Κωδικός Θέσης: ………

 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, η οποία θα πρέπει να είναι το αργότερο μέ­χρι και την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα η ευκρίνεια της ημερομηνίας της σφραγίδας ταχυδρομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια κα. Κατερίνα Σταματιάδη τηλ. 210-82.03.703 και e-mail: kstam@rc.aueb.gr.

 

Η Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν

Αναπληρώτρια Πρύτανη ΟΠΑ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………....

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου  με τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/10617-20 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση με κωδικό ………..,  στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302.

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/10617-20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανο-μένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

ID: 
2211

Last updated: 20 March 2020