Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή για Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Τμήματος Στατιστικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. Πρωτ.:  4666

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή για Ακαδημαϊκό Υπότροφο σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, ή Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • «Γραμμική Άλγεβρα Ι»

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111, 112, 113).

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είτε βάσει του Π.Δ. 407/80, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, είτε ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο​​​​​​​ που τηρείται στον φορέα

 

ID: 
1794

Last updated: 12 July 2019