Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη με ειδίκευση στην Πληροφορική στο πλαίσιο του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 01/11/2018
Αρ. πρωτ. 920000/1558-18

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη με ειδίκευση στην Πληροφορική στο πλαίσιο του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» (κωδικός θέσης 2582-PR3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 24/10/2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΒΛ469Β4Μ-3ΕΖ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

 

«Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού»

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δεκατέσσερις (14) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: έως είκοσι μία χιλιάδες (21.000€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Πανεπιστήμιου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Καλή γνώση Προγραμματισμού Η/Υ. Θα αξιολογηθεί βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας και του οδηγού σπουδών με την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων που απαιτείται.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Δυνατότητα περιστασιακής εργασίας και μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είναι έγκυρη η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
 • Δημοσιευμένο λογισμικό ή συνεισφορά σε έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
 • Ικανότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης και παράστασης δεδομένων.
 • Ικανότητα χρήσης εργαλείων και υποδομών διαμόρφωσης και διάπτυξης συστημάτων.
 • Προσωπικός ιστότοπος.
 • Ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή σε εθνικά έργα.
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση Προγραμματιστή.
 • Συστατικές επιστολές από εργοδότες σε θέση ή/και καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο του Προγραμματισμού Η/Υ.
 • Υποψήφιοι που ενδιαφέρονται παράλληλα να εγγραφούν ως υποψήφιοι διδάκτορες (υποβάλλοντας αίτηση μέσω ξεχωριστής πρόσκλησης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου είναι απαραίτητη η πιστοποίηση γνώσης κάποιου εργαλείου,  μέσω κάποιου συνδέσμου ή ιστοτόπου, αυτή αποδεικνύεται με την αναφορά του στο βιογραφικό σημείωμα που θα υποβληθεί, σε συγκεκριμένο πεδίο με τίτλο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προτάσεις των υποψηφίων, με συνολική βαθμολογία, χαμηλότερη των πενήντα (50) βαθμών, απορρίπτονται από τη διαδικασία επιλογής.

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος
Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος
Κριτηρίου

1.

Βαθμός πτυχίου (βαθμός στην κλίμακα 0-10)

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

 

100

20%

2.

Γνώση άλλων ξένων γλωσσών

B2=40, C1 = 80, C2=100

100

5%

3.

Δημοσιευμένο λογισμικό ή συνεισφορά σε έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα

ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

100

5%

4.

Ικανότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης και παράστασης δεδομένων

Ανά γλώσσα ή τεχνολογία:

·         Δέκα (10) βαθμοί για γνώση σε επίπεδο κοινής χρήσης
·         Είκοσι (20) για γνώση σε επίπεδο εξειδικευμένης χρήσης

160

10%

5.

Ικανότητα χρήσης εργαλείων και υποδομών διαμόρφωσης και διάπτυξης συστημάτων

Ανά γλώσσα ή τεχνολογία:

·         Δέκα (10) βαθμοί  για γνώση σε επίπεδο κοινής χρήσης
·         Είκοσι (20) βαθμοί για γνώση σε επίπεδο εξειδικευμένης χρήσης

160

10%

6.

Προσωπικός ιστότοπος

ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

100

4%

7.

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή σε εθνικά έργα 

Δέκα (10) βαθμοί  για κάθε δύο (2) μήνες εμπειρίας.

Μέγιστο διάστημα βαθμολόγησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες

120

10%

8.

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση Προγραμματιστή

Δέκα (10) βαθμοί  για κάθε δύο (2) μήνες εμπειρίας

Μέγιστο διάστημα βαθμολόγησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες

120

10%

9.

Συστατικές επιστολές από εργοδότες  σε θέση ή/και καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο του Προγραμματισμού

Πενήντα (50) βαθμοί για κάθε συστατική επιστολή 

Μέγιστη βαθμολόγηση: μέχρι δύο (2) συστατικές επιστολές

100

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων . και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο 1.
 3. Για τους έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο  την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή  εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο,  σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ και του EURAXESS, στο  πλαίσιο του «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No.  732223 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJL75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research_Integrity.pdf και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.

 


1 όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυό κέντρων πληροφοριών).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πτυχίων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4) CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 15/11/2018, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό θέσης 2582-PR3». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βασιλική Ευσταθίου 210-8203 508, email: vefstathiou@aueb.gr.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

Όνομα : ………………………………………………………………
Επώνυμο : …………………………………………………………..
Δ/νση : ……………………………………………………………….
Τηλέφωνο : ………………………………………………………….
Ε-mail: ……………………………………………………………….

 

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ – κωδικός 2582-PR3

 

Για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη με ειδίκευση στην Πληροφορική στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό θέσης 2582-PR3

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/1558-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για την θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό  ΕΡ-2582-01.

Δυνατότητα περιστασιακής εργασίας και μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2018

 

 

Υπογραφή:………………

 

 

 

ID: 
1316

Last updated: 1 November 2018