Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15/10/2018

Αρ. πρωτ.: 920000/1479 -18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ο­ρι­­σμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πα­νε­πι­στη­­μίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, σύμ­φω­­­­­να με την α­­πό 10/10/2018 α­πόφαση της 3ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών & Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: ΩΔΘΑ469Β4Μ-ΔΔΧ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης:  

Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης κατά τα ισχύοντα και με αρχική τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Προϋπολογισμός: Έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000€) ευρώ για ένα έτος, πλέον ΦΠΑ, περι­λαμ­­­­­­­βα­­νομένων φόρων και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ/ΟΠΑ ερ­γο­δο­τικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  1. Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή/και Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων ως εργαζόμενος σε φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τη γραμματειακή ή διαχειριστική / λογιστική υποστήριξη.
  3. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υ­πο­­λο­γι­στικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πό­θε­ση, αλ­­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
  4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλ­­λά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία πρέπει να προέρχεται υποχρεωτικά, α­­πό στέλεχος δομής κατάρτισης ελληνικού παν­ε­πι­­στη­­μί­ου ή/και επιστημονικό υπεύθυνο με τον οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, στο πλαίσιο προγράμματος που εκτελέστηκε σε δομή κατάρτισης ελληνικού πανεπιστημίου.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

  1. Προϋπηρεσία ως συνεργαζόμενος/απασχολούμενος σε Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίων.
  2. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (πλην της αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β1.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βάρος κριτηρίου

 

Απαραίτητα προσόντα

1

Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή/και Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

1 Χ Βαθμός πτυχίου

10

10%

2

Προϋπηρεσία σε θέ­σεις και α­ντι­κεί­μενα που πε­­­­­ρι­γρά­φο­νται πα­ρα­­πά­­νω.

24 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 2ο έτος. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: δύο (2) έτη (από 3ο έως και 4ο)

48

48%

3

Ικανότητα άριστης επι­κοι­νω­νί­ας και συ­ν­­­ερ­­γασίας. Ορ­γα­νω­­τι­κή ι­κα­­­­νότητα, ικανό­τη­τα αντα­πό­κρι­σης σε πολ­­­λα­πλά καθήκοντα και ανά­λη­ψης πρω­το­­­βουλίας.

Αξιολόγηση υποβληθέντων στοιχείων (βά­σει συστα­τι­κών ε­­πιστολών-απαραίτητο κριτήριο 5) ή/και  σχετικές διευκρινήσεις που τυχόν ζητηθούν και δοθούν ή/και προσωπική συνέντευξη εφόσον κριθεί απαραίτητο (είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων)

30

30%

 

Επιθυμητά προσόντα

1

Προϋπηρεσία ως συνεργαζόμενος / απασχολούμενος σε Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίων.

1 βαθμός για κάθε μήνα προϋπηρεσίας. Μέγιστη βαθμολόγηση: έξι (6) μήνες

6

6%

2

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (πλην της αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β1.

Επίπεδο Β1 ή Β2: 3

Επίπεδο Γ1 ή Γ2: 6

6

6%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστο­σε­­λίδα του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύ­θυν­ση: Κε­φα­λ­­ληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοι­χεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υ­πό τον ό­­­­ρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προ­στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­­ώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έν­­­νο­μου συμ­φέροντος κλπ.).

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 146 /2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­­­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007), σε συν­δυ­­­α­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, πρέ­πει να προ­­σκο­μίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δε­υ­ό­με­να α­πό φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­­κλ­ησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά κατάταξης η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­­γματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φερό­με­νο­/­ ους, στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­­­νακα κατάταξης.

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κον­­­δυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δι­και­ώ­­­ματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επι­λο­γής του προσώπου του αντι­συμ­­βαλ­λο­μένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχε­τι­κών συμ­βά­σε­ων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­­μένων.

10) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, ε­πι­κυ­ρώσεις μόνον εάν ζητηθούν) κα­θώς και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,

4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­­να­φέ­ρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση (πχ. συστατικές ε­πι­στο­λές).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018  (μέχρι ώρα 14:00). Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συ­μ­με­­­­το­­­­­χή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έ­ξοδα λει­­­­τουρ­­γί­ας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ».

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210.8203.830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Όνομα: ………………………………………………………………......

Επώνυμο: ………………………………………………………………..

Διεύθυνση: ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό): ………………………………........

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη για τη Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1479-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για την θέση συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γε­νι­κά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ».

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ο­ρί­ζει η πρόσκληση.

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

ID: 
1253

Last updated: 15 October 2018