Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 6640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 29 του Ν. 4009/2011

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 28-09-2018 απόφαση της 2ης Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναv (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 7, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, για τη διεξαγωγή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» (υποχρεωτικό μάθημα, Ε’ Εξάμηνο).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι και την Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr.

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο Τμήμα

 

 

 

ID: 
1220

Last updated: 2 October 2018