Οικονομικά για τη ΔΑΔ

Greek

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπαρασκευαστικά μαθήματα)

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη και στα βασικά μικροοικονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα εξεταστεί η έννοια του κόστους εργασίας, και πώς αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Επίσης θα εξεταστούν οι συνθήκες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση εργασίας, τα είδη της ανεργίας και ο ρόλος του εργατικού δυναμικού στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σκοπός του μαθήματος της Λογιστικής είναι η παροχή εισαγωγικών γνώσεων σε σχέση με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της ανάλυσής των πληροφοριών που αντλούνται από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Στο μάθημα καλύπτονται τα εξής θέματα: Περιεχόμενο δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης), Βασικές Λογιστικές Έννοιες (Ενεργητικό, Παθητικό, Ίδια Κεφάλαια, Έσοδα, Έξοδα) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων (Καταστάσεις κοινών μεγεθών, Καταστάσεις τάσεων), Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες (Δείκτες Αποδοτικότητας, Δείκτες απασχόλησης, κτλ.).