Απογραφή ΕΦΚΑ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν αριθμό μητρώου ΙΚΑ, θα πρέπει να μεταβούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ/ΕΦΚΑ και να λάβουν βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ. 

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης είναι τα εξής:

  • Να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσετε ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της,
  • Να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. σας (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ