Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΤΑ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ. αναφέρεται στη Σύγκλητο, και είναι αρμόδια για την διοικητική και οικονομική διαχείριση της δομής, τον συντονισμό δράσεων των επιμέρους μονάδων, τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας και οργανογράμματος, ετησίου προγράμματος δράσης και ετήσιου απολογισμού δράσεων, τη σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού, καθώς και την ανάθεση καθηκόντων.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.ΑΣΤΑ είναι πενταμελής Επιτροπή τριετούς θητείας που απαρτίζεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Α.ΣΤΑ., ο οποίος είναι καθηγητής που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την αντίστοιχη Κοσμητεία.

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Δημήτριος Μπουραντώνης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων -
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ. Βλάσιος Σταθακόπουλος, Καθηγητής -
Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  Αστέριος Πλιάκος, Καθηγητής Σπυρίδωνας Παγκράτης, Επίκουρος Καθηγητής
Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Ιωάννης Ντζούφρας, Καθηγητής Σπυρίδωνας Βούλγαρης, Επίκουρος Καθηγητής
Εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Στυλιανή Σπηλιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεώργιος Λελεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής