Πληροφορίες για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Πληροφορίες για εξερχόμενους φοιτητές

Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ και να διανύσουν ένα εξάμηνο (ή ένα ακαδημαϊκό έτος) σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με αναγνώριση των μαθημάτων τους μετά από επιτυχείς εξετάσεις, μπορούν:

 1. Να απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας.
 2. Να απευθυνθούν   στη γραμματεία του τμήματος τους.
 3. Να συμβουλευτούν τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία το ΟΠΑ έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία.
 4. Να επισκεφθούν το σχετικό  site  του Συλλόγου Φοιτητών ΈΡΑΣΜΟΣ  του Πανεπιστημίου https://aueb.esnathens.gr/

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής

 

Κριτήρια Επιλογής και Τοποθέτησης στα Ξένα Πανεπιστήμια

H επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και η τοποθέτηση τους στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια γίνεται με βάσει τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το κάθε τμήμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή καθώς και με τον διοικητικό υπεύθυνο του τμήματος τους.

 

Μηνιαία Επιχορηγηση

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

Ομάδα χωρών

Μηνιαία επιχορήγηση

Ομάδα 1

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

520€

Ομάδα 2

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

470€

Ομάδα 3

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

420€

 • Υπολογισμός Τελικού Ποσού Επιχορήγησης

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μηνών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα προορισμού του ωφελούμενου. Σε περίπτωση επιπρόσθετων συμπληρωμένου μήνα ημερών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται για τις επιπλέον ημέρες πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των επιπλέον ημερών με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης. Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250€ ανά μήνα.

 • Ωφελούμενοι Ομάδων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Ωφελούμενοι φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται επιπρόσθετη επιχορήγηση 250 € ανά μήνα. Προκειμένου να καταστεί ένας ωφελούμενος δικαιούχος πρόσθετης επιχορήγησης, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000€) ευρώ για το τελευταίο φορολογικό έτος.
 2. Να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000€) ευρώ για το τελευταίο φορολογικό έτος:

Α) Ο ωφελούμενος να είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

Β) Ο ωφελούμενος ναι είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι εξαρτώμενο μέλος.

Γ) Ο ωφελούμενος να είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

Δ) Ο ωφελούμενος να είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω συνολικά, εξαρτώμενα ή μη.

Ε) Ο ωφελούμενος να είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

ΣΤ) Ο ωφελούμενος να είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Ζ) Ο ωφελούμενος να έχει σύζυγο/σύντροφο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Η) Ο ωφελούμενος να είναι Έλληνας πολίτης, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Θ) Ο ωφελούμενος να είναι Ρομά.

Ι) Ο ωφελούμενος να είναι πρόσφυγας.

3. Ο ωφελούμενος να έχει αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημά του, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000€) ευρώ.

 • Διευκρινήσεις ορολογίας

- Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

- Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, δηλαδή το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο ωφελούμενος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

- Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

- Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

Α) δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

Β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

Γ) υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

Δ) ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του ωφελούμενου.

 

 

Υπεύθυνοι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+  Τμημάτων

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • κα Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (cmilliou@aueb.gr  | 210 8203380)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Δήμητρα Αποστολοπούλου – Γραμματεία ΔΕΟΣ (dimitra@aueb.gr , | 210 8203 425)

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • κα Αναστασία Μιαούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (miaouli@aueb.gr , |210 8203 447)

Υποστήριξη - Διαχείριση:   κα Αναστασία Μουρίκη (oth.mouriki@aueb.gr , |  210 8203 319)

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • κα Ειρήνη Βουδούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( ivoudour@aueb.gr, |210-8203 559)
 • κ.Αδάμ Βρεχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής(avrehop@aueb.gr, |210-8203 804)
 • κ.Κλας Έρικ Σόντερκβιστ, Αναπληρωτής Καθηγητής( soderq@aueb.gr, | 210-8203 679)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Αύρα Κατζιλιέρη (avrakat@aueb.gr  , |210 8203 408)

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • κ.Δημήτριος Μανωλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής(dmanolop@aueb.gr, |210-8203 143)
 • κ.Ηλίας Καπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής(ikapoutsis@aueb.gr, |210-8203 384)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Βασιλική Παπαβασιλείου (vikipap@aueb.gr, |210 8203 147)

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • κ .Ευθύμιος Δεμοιράκος, Επίκουρος Καθηγητής (demirakos@aueb.gr|210-8203 442 )
 • κ. Γεώργιος Χαλαμανδάρης, Επίκουρος Καθηγητής (, gchalamandar@aueb.gr  |210-8203392)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Αμαλια Νταή (amaliadae@aueb.gr, |210 8203 302)

 

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Κινητικότητα για Σπουδές:

 • κα Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (ledapan@aueb.gr | 210 8203 544)
 • κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής (drosos@aueb.gr | 210 8203 468)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

 • κα Ελένη Αποσπόρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( apospori@aueb.gr | 210 8203 141)

Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr | 210 8203 102)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τμήμα  Πληροφορικής

 • κα Ευγενία Φουστούκου Επίκουρη Καθηγήτρια( eugenie@aueb.gr,  |  210-8203 577)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κ Μάρκος Γαδ  (marg@aueb.gr | 210 8203 315)

 

Τμήμα Στατιστικής

 • κ.Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής , τηλ. 210-8203591, e-mail: papastamoulis@aueb.gr

 • κα Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, (σε επιστημονική άδεια) τηλ. 210-8203521, e-mail: livada@aueb.gr

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Σοφία Αναστασίου  (sofiaana@aueb.gr | 210 8203 113)