ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

  • Επιλέξιμες χώρες-μέλη

Μετακίνηση για πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν αποτελούν μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Ισλανδία, Νορβηγία, κτλ.).

  • Ποιους αφορά το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+

Δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί μετά το 3ο έτος σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές).

Κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να αποφοιτήσουν, διατηρώντας το δικαίωμα να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ως πρόσφατοι απόφοιτοι.

  • Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, εκτός από:

Α) Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και οργανισμών εξειδικευμένου σκοπού

Β) Οργανισμοί, ιδρύματα ή άλλο φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί κάθε χώρας (π.χ. ο Εθνικός Οργανισμός της Ελλάδας είναι το ΙΚΥ).

Γ) Οργανισμοί υποδοχής που λειτουργούν ως φορείς-διαμεσολαβητές, οι οποίοι υποδέχονται τον φοιτητή για πρακτική άσκηση αρχικά στο δικό τους φορέα και εν συνεχεία προωθούν τον φοιτητή για πρακτική άσκηση σε διαφορετικό φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.

Αναλυτικός κατάλογος μη επιλέξιμων ευρωπαϊκών φορέων για πρακτική άσκηση είναι διαθέσιμος στους παρακάτω συνδέσμους: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el, https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en

 

 

  • Μηνιαία επιχορήγηση

Ομάδα χωρών

Μηνιαία επιχορήγηση

Ομάδα 1

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

670€

Ομάδα 2

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

620€

Ομάδα 3

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

570€

  • Υπολογισμός Τελικού Ποσού Επιχορήγησης

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μηνών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα προορισμού του ωφελούμενου. Σε περίπτωση επιπρόσθετων συμπληρωμένου μήνα ημερών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται για τις επιπλέον ημέρες πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των επιπλέον ημερών με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

  • Ωφελούμενοι Ομάδων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Ωφελούμενοι φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται επιπρόσθετη επιχορήγηση 250 € ανά μήνα. Προκειμένου να καταστεί ένας ωφελούμενος δικαιούχος πρόσθετης επιχορήγησης, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000€) ευρώ για το τελευταίο φορολογικό έτος.
  2. Να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000€) ευρώ για το τελευταίο φορολογικό έτος:

Α) Ο ωφελούμενος να είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

Β) Ο ωφελούμενος ναι είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι εξαρτώμενο μέλος.

Γ) Ο ωφελούμενος να είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

Δ) Ο ωφελούμενος να είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω συνολικά, εξαρτώμενα ή μη.

Ε) Ο ωφελούμενος να είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

ΣΤ) Ο ωφελούμενος να είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Ζ) Ο ωφελούμενος να έχει σύζυγο/σύντροφο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Η) Ο ωφελούμενος να είναι Έλληνας πολίτης, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Θ) Ο ωφελούμενος να είναι Ρομά.

Ι) Ο ωφελούμενος να είναι πρόσφυγας.

3. Ο ωφελούμενος να έχει αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημά του, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000€) ευρώ.

  • Διευκρινήσεις ορολογίας

- Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

- Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, δηλαδή το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο ωφελούμενος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

- Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

- Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

Α) δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

Β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

Γ) υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

Δ) ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του ωφελούμενου.