Διαδικασία Συμμετοχής

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα με δύο τρόπους:

Α. Συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με κονδύλια ΕΣΠΑ (υπενθυμίζουμε ότι η ασφάλεια καθώς και η αποζημίωση των φοιτητών μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ γίνεται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο. Η εταιρεία/ Οργανισμός δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση).

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους.

Απαιτείται η εγγραφή σας στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ». Για την εγγραφή σας ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/Common/ProviderRegistration.aspx.

Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΣ στο τηλέφωνο 215 215 7860 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00). Στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος φορέας υλοποίησης πρακτικής άσκησης, απλώς προχωράτε στην εισαγωγή θέσεων πρακτικής άσκησης.

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μέσω διασύνδεσης οι προσφερόμενες θέσεις με αποδέκτη το Ο.Π.Α. θα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ https://www.dasta-is.aueb.gr.


Β. Συμμετοχή στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». (Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της πρακτικής άσκησης).

Στη τρέχουσα περίοδο πρακτικής άσκησης λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης και μειωμένης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, εάν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες εύρεσης φοιτητών για την τρέχουσα περίοδο και να λάβετε πρόσθετα βιογραφικά μπορείτε να ενταχθείτε παράλληλα και στο δεύτερο πρόγραμμα πρακτικής όπου αναλαμβάνει η εταιρία την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει η ίδια 100% την πρακτική άσκηση του ασκούμενου φοιτητή/φοιτήτριας, καταβάλλοντας τριακόσια πενήντα ευρώ (350€) ανά μήνα πλήρους απασχόλησης. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (η ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο). Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτική, αλλά συμπληρωματική στην συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας – οργανισμός επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του ΟΠΑ για την υλοποίηση πρακτικής άσκηση με δικό σας κόστος, παρακαλείσθε να εισάγετε απευθείας τις θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ https://www.dasta-is.aueb.gr. Επιλέγετε «Θέσεις Αυτοχρηματοδοτούμενο» και έπειτα «Δημιουργία».


ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021