Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει του άρθρου 14 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν.4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από :
α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αναπληρωτές του, ως Πρόεδρο,
β) πέντε (5) Καθηγητές
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29  του ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.
Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία (ακαδ. έτος).

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 16ης  Σεπτεμβρίου 2021 (ΑΔΑ:ΩΘΥΚ469Β4Μ-Ξ69), ως ακολούθως:

Α. Πρόεδρος: 
1. Βασδέκης Βασίλειος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 

Β. Μέλη: 
2. Βασιλάτος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

3. Soderquist Eric, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

4. Ψαράκης Στυλιανός, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

5. Τουμπής Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του  Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

6. Τζόβας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Γ. Εκπρόσωποι Κατηγοριών Προσωπικού: 
7. Ψιλούτσικου Μαρίνα, εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

8. Ζήκου Ιωάννα, εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

9. Ταγκαλάκη Βασιλική, εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με αναπληρωματικό μέλος τον Γρηγορακάκη Σταύρο

10. Σαράντη  Ζωή, εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού με αναπληρωματικό μέλος την Δελιόγλου Χριστίνα.

 

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρων κατηγοριών προσωπικού συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

 

Δ. Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών:

11. Μπάλλας Ιάκωβος, με αναπληρωτματικό μέλος τον Μπόμπα Βασίλειο με ετήσια θητεία (ακαδ. έτος)

 

Ε. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων: 

12. Δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος