Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει του άρθρου 14 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν.4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από :
α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αναπληρωτές του, ως Πρόεδρο,
β) πέντε (5) Καθηγητές
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29  του ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.
Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία (ακαδ. έτος).

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 20ης  Φεβρουαρίου 2020 (ΑΔΑ:Ω0Ρ2469Β4Μ-Ψ10), ως εξής:

Α. Πρόεδρος: 
1. Δημήτριος Μπουραντώνης,Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 

Β. Μέλη: 
2. Σαράντης Καλυβίτης, Καθηγητής, Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

3. Eric Soderquist, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

4. Στυλιανός Ψαράκης, Καθηγητής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

5. Χρήστος Τζόβας, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

6. Σταύρος Τουμπής, Επίκ. Καθηγητής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

Γ. Εκπρόσωποι Κατηγοριών Προσωπικού: 
7. Βασιλική Καστανού​​, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού με αναπληρωτή εκπρόσωπο την κα Γεωργαντά Βενετία 

8. Ιωάννα Ζήκου, εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). αναπληρωτής εκπρόσωπος δεν έχει οριστεί

9. Μαρίνα Ψιλούτσικου, εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αναπληρωτής εκπρόσωπος δεν έχει οριστεί

10. Βασιλική Ταγκαλάκη, εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με αναπληρωτή εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Γρηγορακάκη

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρων κατηγοριών προσωπικού συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού

Δ. Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών:

11. Γεώργιος Κότελος με αναπληρωτή εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Μπόμπα με θητεία έως 31-08-2020.

Ε. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων: 

12. Χρήστος Σπαθής με αναπληρωτή εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Σαμσονίδη με θητεία έως 31-08-2020.