Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος (Ν. 3374/2005, άρθρο 4). Συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της.

Στη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου ΑΕΙ. Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων, συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π.: α)Συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση. β)Παραλαμβάνει και διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π. τις ανά τετραετία Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων. γ)Παραλαμβάνει και διαβιβάζει τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων, που αξιολογήθηκαν στην αντίστοιχη ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος και στην Α.ΔΙ.Π.

Βάσει του Ν.4009/2011, Άρθρο 14, η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για:

  • Την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
  • Την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
  • Το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος,
  • Την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.