Αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν.4009/2011, είναι  οι ακόλουθες:

 • Η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος. 
 • Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της  ΑΔΙΠ.
 • Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ. 
 • Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

 
Ειδικότερα, εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση και των ακόλουθων:

 • Η συστηματική αναθεώρηση/επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
 • H εποπτεία της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής του.
 • Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης  του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων  και   συστάσεων προς  βελτίωση.
 • Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
 • Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων  ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ όσο και από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ιδίως δεδομένων σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό έργο και τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.
 • Η στατιστική ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων ποιότητας και αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ως σημαντικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων για κάθε επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως της Δομής Απασχόλησης  & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των εργαστηρίων.
 • Η ευθύνη για συστηματική παρακολούθηση της επικαιροποίησης των ιστοσελίδων των Τμημάτων, των Σχολών, της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ιδρύματος,  με σκοπό την έγκυρη και επαρκή παροχή και διάχυση δημόσιας πληροφόρησης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και τη γενικότερη δραστηριότητα του Ιδρύματος.   
 • Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης: πιστοποίησης/ επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στις ακαδημαϊκές μονάδες.
 • Η αποδελτίωση των πάσης φύσεως εκθέσεων για την επισήμανση των αδυναμιών με σκοπό την διαμόρφωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με την ενίσχυση περιοχών οι οποίες χρήζουν βελτίωσης.
 • Η μέριμνα για τη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της ΑΔΙΠ με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος και η συνεχής ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά με διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Η συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την υποβοήθηση των αναγκών της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Η διεξαγωγή ερευνών/μελετών αναφορικά με την ποιότητα του διδακτικού, του ερευνητικού και του διοικητικού έργου του Ιδρύματος.  
 • Η συνεργασία και η επικοινωνία με την ΑΔΙΠ καθώς και με τα υπόλοιπα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην εφαρμογή και υλοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
 • Ο εντοπισμός και η προβολή βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος στους τομείς της δραστηριότητάς του.
 • Η εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, η έκδοση συστάσεων σχετικά με ενδεχόμενα σφάλματα, παραλείψεις και άλλες ενδεικνυόμενες ενέργειες, καθώς και η διαβίβασή τους στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.
 • Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υποβολή τους στη Διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις διεθνείς λίστες κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η σύνταξη προτάσεων-εισηγήσεων επί του θέματος.
 • Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,

­καθώς και των λοιπών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία, τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ή ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος, στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. περιγράφονται  στο άρθρο 1 "Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)" του ΦΕΚ(78/22-1-2018 τ. Β΄).