Αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκινάει την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022-23)

Για το ακαδ.έτος 2022-2023: Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Πέμπτη 28/04/2022
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Τρίτη 31/05/2022

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας*.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

 

*Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 κύκλων:

  • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης δικαιολογητικά από 01/04/2022 μέχρι και 28/4/2022 (1ος κύκλος), θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός Μαΐου και Ιουνίου.
  • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης δικαιολογητικά από 29/04/2022 μέχρι και 31/05/2022 (2ος κύκλος), θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουνίου.
  • Τα χρονικά διαστήματα των δυο επιμέρους κύκλων αιτήσεων ισχύουν για τις αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν στο τμήμα πλήρους ή/και στο τμήμα μερικής φοίτησης του Προγράμματος.
  • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά σε έναν από τους 2 κύκλους (δηλαδή όποιος υποβάλει αίτηση μέχρι και 28/4 δεν πρέπει να υποβάλει και πάλι στον επόμενο κύκλο).

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
Συστατικές Επιστολές
Διαδικασία Επιλογής

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 16ης Συνεδρίασης Συγκλήτου από 5/7/2018) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.